Що таке гендерна рівність?

Ґендерна рівність — рівний правовий статус жінок і чоловіків та рівні можливості для його реалізації, що дозволяє особам обох статей брати рівну участь у всіх сферах життєдіяльності суспільства (Конституція України). Ґендерна рівність означає наявність рівних умов для жінок і чоловіків у реалізації всіх прав людини та можливостей участі в політичному, економічному, соціальному та культурному розвитку, а також рівного користування його результатами. Рівність необхідна для людського розвитку. Досягнення ґендерної рівності необхідне для нормального функціонування соціальної, економічної, культурної та політичної систем. 

 

Українське законодавство

ЗАКОН УКРАЇНИ Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

Національна нормативно-правова база
 Конституція України ( ст. 3, 21, 24, 51)
Стаття 24
«Не може бути привiлеїв чи обмежень за ознаками (...) статi (...).
Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується: наданням жінкам рівних з чоловіками можливостей у
громадсько-політичній і культурній діяльності, у здобутті освіти і професійній підготовці, у праці та
винагороді за неї; спецiальними заходами щодо охорони працi i здоров'я жiнок, встановленням пенсiйних
пiльг; створенням умов, якi дають жiнкам можливiсть поєднувати працю з материнством (...)»
 Кодекси (про працю, сімейний, цивільний)
 Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» (2005 р.)
 Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» (2012 р.)
 Закон України «Про протидію торгівлі людьми» (2012 р.)
 Національна стратегія у сфері прав людини (Указ Президента України від 25 серпня 2015 року) +
Національний план дій
 Національний план дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до
2020 року (2016 р.)
 Угода про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським
співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (Ґендерна рівність
згадується в ст. 419, глава 21 «Співробітництво у галузі зайнятості, соціальної політики та рівних
можливостей» та ст. 420)
 Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» (2018)
 Державна соціальна програма забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021
року
 ґендерне бюджетування інтегрували в Стратегію управління державними фінансами на 2017-2020 рр.

Міжнародні зобов’язання

 Загальна декларація прав людини, прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 р.
 Конвенція №111 про дискримінацію у сфері праці і занять (ратифікована Україною 04.08.1961 р.)
 Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права (ратифікована Україною 12.11.1973 р.)
 Конвенція ООН «Про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок» (CEDAW) ратифікована Україною
12.03.1980 р.,
 Пекінська платформа дій (1995) – програма з надання повноважень жінкам.
 Цілі Сталого розвитку ООН 2030 (ЦСР*). 17 цілей та 169 завдань. Ґендерна рівність – окрема ціль (5) а
також інтегрована в інші цілі – бідність; здоров'я; освіта; зростання і гідна праця; міста і людські
поселення; мирне і інклюзивне суспільство.