ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення сесії Новобузької

міської  ради від 24.02.2020 р. № 99

Положення про

партиципаторне бюджетування (Бюджет участі)

у Новобузькій міській раді

 1. Загальні положення
  1. Положення про партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у Новобузькій міській раді (далі – Положення) визначає основні вимоги до організації і проведення партиципаторного бюджетування у Новобузькій міській раді.
  2. Партиципаторне бюджетування – процес взаємодії органів місцевого самоврядування з громадськістю, направлений на включення жителів, які постійно проживають на території Новобузької міської ради, створенню умов для реалізації територіальною громадою права брати участь у процесі розроблення та ухвалення рішень щодо питань місцевого значення, покращенню інфраструктури Новобузької ОТГ та добробуту його жителів.
  3. Терміни, що використовуються у цьому Положенні, вживаються в такому значенні:

автор проекту – особа, яка подає проект для участі у конкурсі;

Бюджет участі – процес взаємодії Новобузької міської ради та її виконавчого органу з громадськістю, направлений на залучення жителів Новобузької об’єднаної територіальної громади до участі у бюджетному процесі шляхом прийняття рішень щодо розподілу визначеної Новобузькою міською радою частини міського бюджету через подання відповідних ініціативних проектів розвитку, спрямованих на  вирішення пріоритетних проблем міста та його жителів, та проведення відкритого громадського голосування за такі проекти.

комісія з питань Бюджету участі (далі – Комісія) – постійно діючий колегіальний орган, який створюється для організації, підготовки та виконання основних заходів та завдань щодо впровадження та реалізації Бюджету участі у Новобузькій міській раді;

конкурс громадських проектів (далі – конкурс) – процедура визначення жителями Новобузької міської ради порядку, встановленому цим Положенням, проектів-переможців серед загальної кількості представлених для голосування громадських проектів шляхом відкритого голосування;

громадський проект (далі – проект) – документ, який визначає необхідність, доцільність та корисність здійснення у межах Бюджету участі заходів, спрямованих на розвиток інфраструктури Новобузької об’єднаної територіальної громади;

проекти-переможці – проекти, які за результатами конкурсу набрали найбільшу кількість голосів шляхом їх прямого підрахунку;

пункт супроводу Бюджету участі – приміщення в будівлі комунальної установи, у якому відповідальна (відповідальні) особа (особи) виконують функції прийому громадян з питань Бюджету участі (інформаційна підтримка, прийняття проектів, голосування тощо);

електронна система «Громадський проект» (далі – електронна система) – інформаційна (веб-сайт) система автоматизованого керування процесами у рамках Бюджету участі, що забезпечує автоматизацію процесів подання та представлення для голосування проектів, електронного голосування за проекти, зв'язку з авторами проектів, оприлюднення інформації щодо відібраних проектів та стану їх реалізації і підсумкових звітів про реалізацію проектів.

  1. Видатки для реалізації Бюджету участі здійснюються  за рахунок доходів бюджету міста без урахування міжбюджетних трансфертів.
  2. Подання проектів та голосування за них можуть здійснювати дієздатні громадяни України (іноземці та особи без громадянства, які мають дозвіл на постійне проживання на території України), яким на момент подання проектів або голосування виповнилось 16 років, що зареєстровані та проживають на території Новобузької міської ради (або мають довідку про місце роботи, навчання, служби чи інші документи, що підтверджують їх проживання на території громади).
 1. Етапи Бюджету участі
  1. Щорічна процедура та порядок реалізації Бюджету участі передбачає наступні етапи:
 1. затвердження параметрів Бюджету участі на плановий рік та прогнозних обсягів Бюджету участі на наступні за плановим два бюджетні періоди;
 2.  подання проектів;
 3.  оцінка і прийняття проектів для голосування;
 4.  голосування за проекти;
 5.  визначення проектів-переможців;
 6.  реалізація проектів-переможців;
 7.  звітування та оцінка результатів реалізації проектів.
  1. Параметри Бюджету участі на плановий рік щорічно затверджуються Новобузькою міською радою до 30 квітня і включають:
 • загальний обсяг видатків на плановий рік, що планується спрямувати на реалізацію проектів;
 • кількість підписів, що мають бути зібрані для подання проекту автором;
 • максимальну тривалість реалізації проекту;
 • максимальну вартість одного проекту;
 • типи проектів;
 • кількість Комісій та їх територіальний поділ;
 • кількість пунктів супроводу Бюджету участі та їх територіальний поділ;
 • терміни початку і завершення прийому проектів;
 • терміни завершення оцінки Комісіями поданих проектів та виставлення їх на голосування;
 • терміни початку і завершення голосування за проекти;
 • термін визначення проектів-переможців;
 • за необхідності інші параметри.
  1. Організаційні питання подання та конкурсного відбору проектів щорічно можуть встановлюватися Новобузькою міською радою.
 1. Комісія з питань Бюджету участі
  1. Для організації, підготовки та виконання основних заходів та завдань щодо реалізації Бюджету участі у Новобузькій ОТГ виконавчий орган Новобузької міської ради своїм рішенням створює Комісію з питань Бюджету участі (далі – Комісія). Склад комісії щорічно визначається та затверджується  Новобузькою міською радою.
  2. До складу Комісії входять представники структурних підрозділів виконавчого комітету Новобузької міської ради, депутати. Чисельність комісії не менше 6 осіб.
  3. Основними завданнями Комісії є:
   • здійснення діяльності щодо загальної організації та супроводження Бюджету участі на усіх його етапах у межах території Новобузької ОТГ, яку Комісія охоплює своєю діяльністю, включаючи здійснення інформаційної, організаційної та методологічної підтримки авторів проектів;
   • проведення оцінки і прийняття проектів для голосування;
   • здійснення інших завдань, що випливають з мети створення Комісії.
  4. Головою і секретарем Комісії призначаються особи з числа членів Комісії, які є представниками структурних підрозділів виконавчого комітету Новобузької міської ради.
  5. Формою роботи Комісії є її засідання, що відбуваються за потребою.
  6. Рішення Комісії приймаються на її засіданнях шляхом прямого підрахунку голосів, готуються секретарем Комісії, затверджуються її головою і підписуються усіма учасниками засідання. Засідання вважається правомочним, якщо на ньому присутні більша половина членів Комісії. 
  7. Секретар Комісії є відповідальною особою по роботі з електронною системою.
 2. Пункти супроводу Бюджету участі
  1. Інформація щодо визначених пунктів супроводу, місце їх розташування та графік роботи оприлюднюється на офіційному сайті Новобузької міської ради протягом трьох робочих днів з дати затвердження міською радою параметрів Бюджету участі.
  2. Пункти супроводу Бюджету участі виконують такі завдання:
 • інформаційний та методичний супровід учасників процесу;
 • видача бланків проектів;
 • прийняття проектів у паперовому вигляді;
 • ознайомлення мешканців із списком проектів, які прийняті для голосування;
 • забезпечення процесу голосування у друкованому вигляді;
 • внесення у електронну систему інформації із бюлетенів голосування, поданих в друкованому вигляді.
 1. Інформаційна кампанія
  1. Інформаційна кампанія проводиться на усіх етапах Бюджету участі відповідними структурними підрозділами виконавчого органу Новобузької міської ради.
  2. Інформаційна кампанія передбачає: 
- ознайомлення мешканців з основними процедурами та принципами Бюджету участі, а також заохочення мешканців до підготовки та подання проектів; 
- інформування про етапи Бюджету участі, основні події у рамках Бюджету участі та їх терміни;
- інформування щодо визначених пунктів супроводу Бюджету участі, місця їх розташування та графіку роботи;
- представлення проектів-переможців, прийнятих для голосування, та заохочення мешканців до участі у голосуванні;  
- поширення інформації стосовно ходу та результатів реалізації проектів;
- співпраця з неурядовими організаціями з питань популяризації Бюджету участі та участі у інформаційній кампанії;
- інші інформаційні заходи (за потребою).

 

 1. Електронна система «Громадський проект»
  1. Електронна система створюється для забезпечення автоматизації усіх етапів Бюджету участі і розміщується на офіційному веб-сайті Новобузької міської ради у рубриці «ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ».
  2. Відповідальним за супроводження функціонування електронної системи, включаючи розміщення посібників для її користувачів, управління поданими проектами, внесення голосів поданих у вигляді паперових бланків, налаштування параметрів Бюджету участі на відповідний рік та управління іншим контентом системи є визначений у встановленому порядку відповідний відділ,сектор Новобузької міської ради (далі – відповідальний структурний підрозділ).
  3. Електронна система є загальнодоступною та містить можливість створення власних кабінетів авторами проектів.
  4. Для створення кабінету та подачі проектів автор проекту здійснює реєстрацію в електронній системі за допомогою авторизації через електронну пошту, внесення серії і номеру паспорта та завантаження його скан-копії (паспорту або посвідки на постійне проживання).
  5. Електронна система дозволяє відслідковувати статуси розгляду, голосування та реалізації проектів на сторінках відповідних проектів.
  6. Електронна система дозволяє повідомляти авторів проектів про будь-які зміни, пов’язані з розглядом та реалізацією поданих ними проектів по електронній пошті.
  7. Електронна система дозволяє автоматично визначати переможців конкурсу на підставі автоматичного підрахунку голосів.
  8. Електронна система дозволяє звітувати про розгляд і реалізацію проектів відповідними відділами, секторами виконавчого органу Новобузької міської ради.
 2. Порядок підготовки проектів
  1. Проект розробляється автором за формою згідно з додатком 1 до цього Положення.
  2. Проект повинен мати креативний, загальнокорисний характер для мешканців громади в цілому або для мешканців територіального органу.
  3. Назва проекту повинна бути викладена лаконічно, в межах одного речення. Оригінальні назви не повинні суперечити їх основній меті.
  4. План заходів з виконання Проекту повинен відображати  етапи виконання проекту, зокрема закупівлю товарів (виконання робіт, надання послуг) (у залежності від потреб проекту).
  5. Розрахунки, креслення, що розкривають сутність цілі проекту та можливість його практичної реалізації, додаються автором до проекту, про що зазначається у формі проекту (назва додатку та кількість сторінок).
  6. При підготовці проекту автор забезпечує його відповідність таким вимогам:
 • проект відповідає нормам законодавства;
 • усі обов'язкові поля форми, наведеної у додатку 1 до цього Положення, заповнені;
 • проект належить до одного з типів проектів, затверджених Новобузькою міською радою;
 • питання реалізації проекту знаходиться в межах компетенції Новобузької міської ради;
 • реалізація проекту планується на землях, які належать на праві комунальної власності територіальній громаді, на території будівель (приміщень) загального користування та об’єктів соціально-культурної сфери комунальної форми власності та відповідати затвердженій містобудівній документації;
 • термін реалізації проекту не перевищує встановлену максимальну тривалість реалізації;
 • реалізація проекту не порушує прав інших осіб;
 • реалізація проекту не порушує прав інтелектуальної власності;
 • бюджет проекту, розрахований автором, включає усі витрати, пов’язані з: розробкою проектної документації; закупівлею сировини, матеріалів, комплектуючих; оплатою стороннім підрядникам послуг логістики (доставка, зберігання); оплатою праці виконавців; інформуванням жителів про реалізацію проекту (у разі необхідності);

7.7. У рамках бюджету участі не можуть прийматися до розгляду наступні проекти, які:

 •      розраховані тільки на виконання проектної документації;
 •      носять фрагментарний характер (виконання одного з елементів в майбутньому вимагатиме прийняття подальших елементів);
 •      суперечать діючим програмам міста або дублюють завдання, які передбачені цими програмами на поточний рік;
 •      суперечать чинному законодавству України;
 •      передбачають витрати на утримання та обслуговування, що перевищують вартість реалізації проекту.

 

 1. Порядок подання проектів
  1. Проект подається автором у електронному (у електронній системі) або паперовому (у пунктах супроводу Бюджету участі) вигляді.
  2. Проект подається разом з підписами підтримки проекту за формою, наведеною у додатку 1 до цього Положення.
  3. Подання проекту у паперовому вигляді здійснюється за умови пред’явлення автором оригіналу паспорту громадянина України (посвідки на постійне проживання в Україні). При поданні проекту у електронному вигляді, автор вносить серію і номер зазначених документів до електронної системи та прикріплює їх скановану копію.
  4. Проекти, подані до пунктів супроводу Бюджету участі, передаються до відповідального структурного підрозділу протягом трьох робочих днів, з моменту надання документів.
  5. Відповідальний структурний підрозділ забезпечує внесення у електронну систему проектів, поданих у паперовому вигляді протягом трьох робочих днів з дня отримання таких проектів.
  6. Автор проекту у будь-який момент може зняти свій проект з розгляду, але не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку голосування.
 2. Оцінка і відбір проектів
  1. Відповідальний структурний підрозділ здійснює попередню оцінку з метою перевірки поданого проекту на предмет:
   • відповідності найменування та ідеї проекту його змісту, нормам законодавства та суспільної моралі;
   • повноти заповнення усіх обов’язкових полів проекту за формою та у обсязі, що відповідають нормам цього Положення;
   • відповідності підписів підтримки проекту установленим вимогам;
   • відповідності цензурі.

У разі, якщо форма проекту є неповною або заповненою з помилками, Секретар комісії або уповноважена ним особа по телефону або електронною поштою повідомляє про це автора проекту. Автор проекту протягом 3 календарних днів з дня отримання відповідного повідомлення надає необхідну інформацію або вносить необхідні корективи у проект. У іншому випадку – проект  відхиляється.

  1. За результатами попередньої оцінки усіх поданих проектів відповідальний структурний підрозділ може прийняти рішення про недопущення до оцінки Комісією проектів:
   • які містять ненормативну лексику, наклепи, образи, заклики до насильства, повалення влади, зміну конституційного ладу країни тощо;
   • автори яких протягом установленого терміну не надали необхідну інформацію або не внесли необхідні корективи у проекти.

                   Зазначені проекти вважаються такими, що не пройшли попередню оцінку і у електронній системі є недоступними для публічного доступу.

  1. В міру отримання проектів відповідальний структурний підрозділ передає проект відділу виконавчого комітету Новобузької міської ради (до компетенції якого входить реалізація такого проекту) для оцінювання і надання звіту про аналіз відповідності проекту законодавству та можливості його реалізації за формою згідно з додатком 2 до цього Положення. Звіт необхідно здати Комісії не пізніше ніж за 10 робочих днів до початку голосування.
  2. Комісія, після отримання звітів про аналіз відповідності проектів законодавству та можливості їх реалізації від відповідальних структурних підрозділів, приймає висновок (не пізніше ніж за 7 робочих днів) щодо прийняття проекту до голосування за формою, згідно з додатком 3 до цього Положення.
  3. У разі, якщо документи проекту не містять інформації, необхідної для його аналізу та оцінки, проект може бути відхилений у ході оцінки відповідальним структурним підрозділом та/або Комісією і відправлений автору на доопрацювання. Доопрацювання і повторне подання проекту може бути здійснене не пізніше ніж за 3 робочих дні до початку голосування за проекти.
  4. При виявленні двох і більше схожих проектів Комісія має право рекомендувати авторам їх об’єднати. Об’єднання проектів здійснюється шляхом створення нового проекту.
  5. У разі, якщо автори проектів не дійдуть згоди щодо обєднання проектів і не опрацюють спільної позиції щодо проекту або знімуть одну з пропозицій, проекти розглядатимуться у своєму початковому варіанті. 
  6. Внесення будь-яких змін до проектів, зокрема, зміна локалізації чи об’єднання з іншими проектами, можливі лише за згодою авторів відповідних проектів.
  7. Комісія може прийняти рішення про відмову у прийнятті проекту для голосування з наступних причин:
 • автор проекту надав неправдиві відомості про себе;
 • проект суперечить законодавству України;
 • у рамках проекту передбачається виключно розробка проектно-кошторисної документації;
 • проект має незавершений характер (виконання одного із заходів в майбутньому вимагатиме прийняття подальших заходів та / або потребуватиме додаткового виділення коштів з бюджету Новобузької міської ради);
 • проект суперечить діючим програмам розвитку міста або дублює завдання, які передбачені цими програмами і плануються для реалізації на відповідний бюджетний рік;
 • реалізація проекту планується на землях або об’єктах приватної форми власності;
 • у рамках проекту передбачено витрати на утримання та обслуговування у сумі, що перевищує вартість реалізації проекту.
  1. Проекти, щодо яких Комісією здійснено обґрунтований висновок щодо не виставлення їх на голосування, участь у голосуванні брати не можуть.
  2. Статус проектів, що отримали позитивну оцінку Комісії, змінюється у електронній системі до початку голосування.
  3. Рішення Комісії щодо обґрунтованої відмови у виставленні проекту для голосування не може бути оскаржене в судовому порядку.
 1. Голосування за проекти
  1. Голосування за проекти здійснюється шляхом заповнення бланку голосування в електронному вигляді або на паперових носіях за формою, наведеною у додатку 4 до цього Положення.
  2. Одна особа може проголосувати не більше, ніж за один проект.
  3. Голосування у електронному вигляді здійснюється у електронній системі за допомогою авторизації мешканця Новобузької ОТГ через електронну пошту і введення ним серії та номеру свого паспорту громадянина України (посвідки на постійне проживання).
  4. Голосування на паперових носіях здійснюється у пунктах супроводу за пред’явлення оригіналу паспорту (посвідки на постійне проживання) шляхом заповнення бланку голосування.
  5. Бланк голосування можна отримати шляхом:

- роздрукування його із електронної системи;

- отримання його паперової форми у пункті супроводу.

  1. Голосування не може тривати менше 14 календарних днів.
  2. Голоси, подані на бланках голосування на паперових носіях до пунктів супроводу Бюджету участі, передаються до відповідального структурного підрозділу кожні два дні.
  3. Голос, поданий на бланку голосування у паперовому вигляді, відразу вноситься до електронної системи у пункті супроводу, до якого був поданий та робиться фотофіксація автора із заповненим бланком голосування.
 1.  Визначення переможців
  1. Після завершення кінцевого терміну голосування електронна система автоматично здійснює підрахунок голосів, визначає проекти-переможці та формує їх списки.
  2. Останній за рейтингом проект, що виходить за рамки встановленого обсягу Бюджету участі на відповідний рік, не включається до списку проектів-переможців.
  3. За результатами голосування відповідальний структурний підрозділ виконавчого органу Новобузької міської ради  протягом 5 робочих днів після закінчення голосування:
   • забезпечує передачу проектів-переможців та останнього за рейтингом проекту, що виходить за рамки встановленого обсягу Бюджету участі, відповідальним структурним підрозділам;
   • публікує список проектів-переможців на офіційному веб-сайті Новобузької міської ради і формує загальний звіт за результатами конкурсу проектів.
 1.  Затвердження видатків для реалізації проектів-переможців у складі бюджету Новобузької міської ради
  1. Структурні підрозділи Новобузької міської ради надають інформацію щодо проектів-переможців, що належать до їх компетенції та клопотання про необхідні обсяги їх фінансуваня до фінансового відділу, який включає реалізацію проектів-переможців до проекту рішення про внесення змін до міського бюджету Новобузької міської ради на поточний рік.
 2.  Реалізація проектів та звітність
  1. Після затвердження в установленому порядку бюджету Новобузької міської ради, структурні підрозділи, до компетенції яких відноситься реалізація проекту, забезпечують його впровадження відповідно до законодавства.
  2. Структурні підрозділи готують звіт, що включає в себе:
 • загальний опис результатів проекту;
 • що не вдалося реалізувати, або було реалізовано іншим чином;
 • опис робіт, які було проведено, їх послідовність;
 • фактичний термін реалізації;
 • фактичний бюджет;
 • фото-звіт результату.
  1. Звіти про стан реалізацій кожного проекту оприлюднюються у електронній системі та на офіційному веб-сайті Новобузької міської ради протягом п’яти робочих днів з дня їх підготовки.
 1. Особливості застосування Бюджету участі на 2020 рік
  1. Новобузька міська рада щодо процесу проведення партиципаторного бюджетування може встановлювати інші терміни щодо окремих його етапів (процедур), ніж ті, що встановлені цим Положенням.

 

Секретар міської ради                                             Сергій СОТСКОВ

 

Додатки до  Положення бюджету участі 

 

https://rada.info/upload/users_files/04056598/c3b9bb641b30664b5b299107c3ad8dd1.docx