Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг»

Новобузької міської ради інформує

 

 УМОВИ НАДАННЯ ТА

ОТРИМАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

     Законом України «Про соціальні послуги», постановою  КМУ від 1.06.2020 № 587 «Про організацію надання соціальних послуг» та  наказом Міністерства соціальної політики України від 16.06.2020 № 419 «Про затвердження Методики обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї для надання соціальних послуг» урегульовано умови отримання соціальних послуг.

Соціальні послуги надаються отримувачам:

1) з бюджетних коштів;

2) з установленням диференційованої плати залежно від доходу отримувачів соціальних послуг;

 3) коштом отримувача соціальних послуг або третіх осіб.

Як бачимо, рішення про надання соціальних послуг приймається незалежно від наявності працездатних чи непрацездатних дітей, а залежно від доходу особи, яка претендує на отримання соціальних послуг.

 Центр надає БЕЗОПЛАТНО послуги (незалежно від доходу):

- особам з інвалідністю І-ї групи;
- особам, середньомісячний сукупний дохід яких (за попередні 6 місяців) становить           менше ніж 2 прожиткових мінімуми для відповідної категорії осіб;
- іншим категоріям осіб - соціальні послуги з інформування, консультування, надання притулку, представництва інтересів, перекладу жестовою мовою, а також соціальні послуги, що надаються екстрено (кризово)

З установленням ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОЇ ПЛАТИ в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, надаються соціальні послуги отримувачам соціальних послуг, середньомісячний сукупний дохід яких перевищує два прожиткових мінімуми, але не перевищує чотири прожиткових мінімуми для відповідної категорії осіб.

КОШТОМ ОТРИМУВАЧА (за повну плату) соціальних послуг або третіх осіб надаються соціальні послуги:

1) отримувачам соціальних послуг, середньомісячний сукупний дохід яких перевищує чотири прожиткових мінімуми для відповідної категорії осіб;

2) понад обсяги, визначені державним стандартом соціальних послуг.

Середньомісячний сукупний дохід отримувача соціальних послуг для визначення права на отримання соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів або з установленням диференційованої плати чи повної оплати визначається за попередні шість місяців, що передують місяцю звернення за наданням соціальних послуг, та обчислюється шляхом ділення середньомісячного сукупного доходу його сім’ї на кількість членів сім’ї, які включаються до її складу.

Для прийняття рішення про надання соціальних послуг до заяви обов’язково додаються такі документи (або їх скановані копії):

-копія паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу, яка потребує надання соціальних послуг;

-копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, у якому зазначено реєстраційний номер облікової картки платника податків, або копія паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органові та мають про це відмітку в паспорті);

-копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, затвердженою МОЗ (для осіб з інвалідністю);

-копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років, виданого в установленому МОЗ порядку (для дитини з інвалідністю);

-медичний висновок про здатність до самообслуговування та потребу в сторонній допомозі (у разі потреби);

-копія рішення суду про обмеження цивільної дієздатності або визнання недієздатною особи, яка потребує надання соціальних послуг (для недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена);

-копія рішення суду або органу опіки та піклування про призначення опікуна або піклувальника особі, яка потребує надання соціальних послуг (за наявності);

-документ, що підтверджує повноваження представника органу опіки та піклування (якщо заява подається органом опіки та піклування);

-копія паспорта громадянина України опікуна або піклувальника особи, яка потребує надання соціальних послуг (за наявності опікуна або піклувальника);

-копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за наявності);

-акт оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах (за наявності), складений соціальним фахівцем із соціальної роботи.

Для надання соціальних послуг (крім тих, що надаються за рахунок бюджетних коштів незалежно від доходу отримувача соціальних послуг) за наявності інших отриманих доходів, інформація про які відсутня в ДПС, Пенсійному фонді України, Фонді соціального страхування або не може бути отримана шляхом електронного обміну або на запит відділу соціального захисту населення подаються також довідки/ інші документи про доходи.

Соціальні послуги надаються відповідно до державних стандартів соціальних послуг, затверджених Мінсоцполітики. Зміст та обсяг соціальної послуги для кожного її отримувача визначається індивідуально залежно від його потреб і зазначається в індивідуальному плані надання соціальної послуги, що є невід’ємною частиною договору про надання соціальної послуги.

Хочемо зазначити, що є випадки, коли працівники центру відмовляють особі в наданні соціальних послуг. Підставою для відмови в наданні соціальних послуг особі, яка звернулася із заявою, є:

– відсутність потреби у осіб, які належать до вразливих категорій населення або перебувають під впливом чинників, що можуть зумовити потрапляння у складні життєві обставини, у соціальних послугах за підсумками оцінювання потреб особи/сім’ї;

– ненадання ЦНСП тих соціальних послуг, що потребує особа;

– наявність у особи, відповідно до медичного висновку медичних проти показань, перелік яких затверджується МОЗ (рішення про надання соціальних послуг приймається після усунення таких протипоказань).

 

За додатковою інформацією просимо звертатися до КУ «Центр надання соціальних послуг » Новобузької міської ради  за адресою м.Новий Буг, пл.Свободи,32 ., каб. № 2,6.

Фото без опису